Mathias Larsson

Varför behövs Öppna Företag?

Idag finns ingen naturlig plattform för att samla näringslivet kring hållbarhetsfrågor. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar när det gäller att lösa frågor kring utanförskap, polarisering och misstro till det demokratiska systemet.

Om vi inte arbetar tillsammans för att lösa dessa frågor kommer det sannerligen att leda till ett sämre samhälle i framtiden, både för företag och människor när det gäller ekonomi, trygghet och livskvalitet. Därför behövs Öppna Företag.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag anser att filosofin kommer att stärka företagets varumärke och konkurrenskraft. Dels genom att våra anställda känner större trygghet, stolthet och motivation, men vi vet även att dessa värderingar skapar en grund för ett kreativt klimat.

För oss är det egentligen en överlevnadsstrategi. Vi jobbar med utveckling tillsammans med internationella kunder och är fullständigt beroende av öppenhet, kreativitet och motivation. Vår kultur är vår främsta konkurrensfördel. Jag tror personligen att företag som väljer att utvecklas på bekostnad av människor och miljö kommer att ha mycket svårt att överleva i framtiden.

Anu Majkvist

Varför behövs Öppna företag?

Öppenhet och kreativitet är kraftfulla verktyg i dagens konkurresn. Mångfald ökar möjligheter till nya affärsområden och ger bättre resultat och trivsammare arbetsmiljö. Öppna företag informerar, inspirerar och visar förebilder om hur företag kan använda öppenhet i sin verksamhet.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Nätverket Öppna företag ger mig nya perspektiv om hur jag kan utveckla mitt företag till att klara av framtiden utmaningar och hur jag kan vända dessa utmaningar till styrkor. Dessutom träffar jag andra företagare som delar våra värderingar.

Johanna Nolsa och Roger Nolsa

Varför behövs Öppna företag?

Öppna företag behövs för att skapa medvetenhet på arbetsplatser. Medvetenhet om allas lika värde både gällande kön, läggning, etnicitet men även lika värde som anställd att alla är en del i företaget oavsett befattning. Öppna företag är också en viktig del i att få ett hållbart företagande, med miljöfokus och välmående på olika plan. Genom öppna företag ges möjligheten att tillsammans i näringslivet skapa en plattform för dessa frågor.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Öppna företags filosofi stödjer i stort Nolsa creos värdegrund. Med Öppna företags hjälp kan vi också tydliggöra den utåt samt också bli påminda om vår del i vår egna utveckling. Tillsammans blir vi starkare och genom att samverka med andra företag och deras erfarenheter och tankar kan vi lättare sprida människors lika värde, hållbarhet och kreativa arbetsplatser.

 

Adam Storm

Birgitta Lennermo och Paulin Rubensson

Varför behövs Öppna företag?

Öppenhet, lika värde och mångfald är en förutsättning för ett bra och kreativt företagsklimat. Att öppna upp och bjuda in istället för att stänga och mota bort minskar rädslan för det nya och det okända. Vi tror att Öppenhet är bra både för den enskilda individen och för företaget som helhet. Öppenhet krävs för att må bra men också för att skapa bra resultat och en hållbarare värld. Vi tror att vi kan göra skillnad Tillsammans, därför behövs Öppna företag.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Rent konkret tror vi på att de företag som har större öppenhet är mer kreativa och når ett bättre resultat. Vi tror även att öppenhet är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsplats – att kunna attrahera och engagera rätt människor.

Johanna Stakeberg

Varför behövs Öppna företag?

CSR Västsverige arbetar för en hållbar utveckling där vi oavsett om vi kommer från privat sektor, offentlig sektor, idéburen sektor eller akademi måste bidra till ett samhälle som utvecklas i rätt riktning socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tillsammans för affärer och samhällsansvar är vårt motto. Ingen kan göra allt men alla kan göra något – och vi tror på samverkan och samarbete och i kontakten med andra kan man både lära nytt och få inspiration att agera. Därför behövs Öppna företag.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag/organisation?

CSR Västsverige står bakom Öppna Företags idé om hållbar utveckling genom de goda krafternas möjlighet att skapa arbetsplatser och samhällen som präglas av transparens, alla människors lika värde och det värderingsstyrda ledarskapet. Det rimmar väl med vår egen filosofi och vår ambition är att leva våra värderingar i vardagen, på ett konkret och tydligt sätt.

Frank Hallberg

Varför behövs Öppna företag?

Jag tror på tanken att alltid vara nyfiken, inkluderande och respektera andra gör att man kan lyckas mycket bättre i sitt entreprenörskap.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Öppna företags filosofi passar in i mitt eget ledarskap och genom att träffa likasinnade så hoppas jag kunna inspirera andra och inspireras av andra för att förstärka näringslivet.

Micha Björk

Varför behövs Öppna företag?

Connect är övertygade om att arbeta utifrån Öppna företags värderingar och vision är avgörande för långsiktigt god lönsamhet i företag samt samhällsutvecklingen i stort.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Connects verksamhet och uppdrag medför ett särskilt ansvar att verka för demokratiska värderingar, ett mångfaldssamhälle, hänsyn till miljö och god etik.  Genom att vara medlem i Öppna företag lär vi oss som organisation mer om öppenhet och kan på ett naturligt sätt koppla på denna kompetens i de tillväxtprogram vi driver tillsammans med regionens företag.

Monica Hansson

Varför behövs Öppna företag?

Skapa insikt om att produktiviteten växer i en atmosfär av tillit och förtroende.

Stödja medlemmar i att skapa miljöer som befrämjar ansvarstagande, där rädslor minskar och syndabockssyndrom elimineras. Stöd till miljöer som skapar förtroendefullt samarbete.

Det verkar så självklart och hur svårt kan det vara? Men det räcker inte att bara säga att det är så vi vill och ska göra. Jag tänker att ”öppna företag” finns till för att hjälpa medlemsföretagen att skapa dessa miljöer.  Vi behöver ha kunskap om våra grundläggande behov av att känna oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta och förstå konsekvenserna av dess avsaknad.  Få verktyg för att kunna eliminera känslan av att känna sig ignorerad, förödmjukad och avvisad.

Vår hjärna är konstruerad för att upptäcka hot framför möjligheter och därför behöver vi träna vår hjärna att inte per automatik gå i försvar, då vi blir rigida. ”Försvarskostnaderna” för företag är enorma och det handlar framförallt om missförstånd, otydlig kommunikation, mål som är otydliga eller spretar åt olika håll, dolda agendor och rädsla för att göra fel.

Kan vi utbilda människor i att lyssna utan att gå i försvar och uttrycka sina intressen, bli mer medvetna om sina avsikter och träna sig i att bidra till ett förtroendefullt klimat så kommer medlemsföretagen att kunna lägga energi och pengar på att utveckla sina verksamheter och stärka relationer och sin position på marknaden.

Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att medlemsföretagen kan lyckas med att implementera miljöer med förtroendefulla samarbeten.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Det är viktigt att vi skapar miljöer där vi samarbetar internt och delar erfarenheter och idéer för att ha bästa förutsättningar att konkurrera externt och vinna marknadsandelar. Detta kan vi göra genom att visa på ett alltigenom trevligt och äkta bemötande, ett genuint intresse för kunden och ett smidigt och snabbt samarbete internt.

En sådan miljö skapar trygga mellanmänskliga relationer vilket inte bara leder till ökad produktivitet utan också till ett bättre samhälle.

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med verksamhetsledning, då främst med de strukturella värdena såsom organisation, processledning och implementering av värdeskapande rutiner och nyckeltal lean.

Eftersom Jag själv alltid har varit mycket engagerad och leveransfokuserad har jag funderatS över hur jag ska finna mina medarbetares intresse och samma ”glöd” för verksamheten.

De senaste 10 åren har jag inkluderat de kulturella värdena för verksamhetsledning. Engagemang uppkommer när ledningen har en öppen och ärlig avsikt, när medarbetare får tillhöra och ha kontroll (alltså inte högre lön) och vågar bidra med idéer utan att vara rädd för repressalier.

Produktiviteten växer i en atmosfär av tillit och förtroende.

Linda Björk

Varför  behövs Öppna Företag?

Vi på Potential.vbg vill att mångfald, olika åldrar, kön, kompetens och kulturer även i framtiden skall vara naturligt inom varje företag likväl som i den offentliga sektorn. Detta skapar man via öppenhet och samverkan över branscher och andra gränser.

 

Hur tror du att Öppna Företag – Filosofin kan vara bra för ditt företag?

Potential.vbg arbetar med alla som har en affärsidé, start-ups till färdiga bolag, vilket innebär att vi kan förmedla denna filosofi så att den även fortsättningsvis blir en naturlig del av Varbergs näringsliv. Föregår vi som ett gott exempel hoppas vi att våra företag följer i samma fotspår. Dessa faktorer är minst lika viktiga i de företag som Potential.vbg går in med Riskkapital i då de blir en del av värderingsunderlaget. Försäljning globalt blir mer och mer vanligt redan från start i och med digitaliseringen, varför det är viktigt att dessa värderingar är med från början i mindre företag.