Medlemmar

Mathias Larsson

Varför behövs Öppna Företag?

Idag finns ingen naturlig plattform för att samla näringslivet kring hållbarhetsfrågor. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar när det gäller att lösa frågor kring utanförskap, polarisering och misstro till det demokratiska systemet.

Om vi inte arbetar tillsammans för att lösa dessa frågor kommer det sannerligen att leda till ett sämre samhälle i framtiden, både för företag och människor när det gäller ekonomi, trygghet och livskvalitet. Därför behövs Öppna Företag.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag anser att filosofin kommer att stärka företagets varumärke och konkurrenskraft. Dels genom att våra anställda känner större trygghet, stolthet och motivation, men vi vet även att dessa värderingar skapar en grund för ett kreativt klimat.

För oss är det egentligen en överlevnadsstrategi. Vi jobbar med utveckling tillsammans med internationella kunder och är fullständigt beroende av öppenhet, kreativitet och motivation. Vår kultur är vår främsta konkurrensfördel. Jag tror personligen att företag som väljer att utvecklas på bekostnad av människor och miljö kommer att ha mycket svårt att överleva i framtiden.

Varberg Energi

Varför behövs Öppna Företag?

Förutom det uppenbara i att det känns som rätt sak att göra, det vill säga att stå för schyssta värderingar, är det samhället som gör det möjligt för oss att vara aktiva och driva företag som levererar produkter och tjänster som medborgare vill betala för. Ett företag måste tänka på hur man löser de samhällsutmaningar som finns idag, för om vi inte löser dem, kommer vi vare sig ha företag eller marknad att verka på. Vi behöver skapa möjligheter för alla att växa och få en plats i samhället om vi vill vara fortsatt framgångsrika.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag tycker främst att det är en oerhörd styrka att ingå i det sammanhang som Öppna företag ger – vi själva tillsammans med ”våra vänner företag” visar tydligt vad vi står för. Jag tror också att vårt både sociala och ekologiska ”fotspår” betyder alltmer, vi behöver fördjupa våra åtagande och synsätt för att förstå vad som är rätt åtgärder. Också övertygad om att vi både attraherar ny kompetens och behåller den vi har. Nästa generation medarbetare värderar vad som är ett framgångsrikt företag annorlunda än tidigare generationer. Det handlar inte om att maximera kortsiktiga vinster utan om att optimera bidraget till en hållbar samhällsutveckling. Allt detta tror jag att Öppna företag hjälper oss att utveckla.

Louise är ny medlem och kommer snart att berätta här varför Treativ har valt att vara med i Öppna företag.

Emma Steinwall

Varför behövs Öppna företag?

Vi var många som trodde att vi aldrig skulle uppleva det som nu händer i Sverige; att främlingsfientlighet normaliseras och att det inte längre är fult att inte vilja dela med sig. Men nu är vi här, och vi kommer alla på sikt att tvingas visa var vi har våra sympatier.

Öppna företag erbjuder ett forum för företagare som vill vara offentliga med sitt ställningstagande. Som kanske inte redan kan allt om hur man bäst arbetar med öppenhet och tolerans, men som gärna vill lära sig mer. Som vill vara tydliga, både internt och externt, med vilken företagskultur man strävar efter.

Och den tydligheten kommer att behövas som en motvikt till den okunskap och det hat, som får allt större utrymme i samhällsdebatten.

Hur tror du att Öppna företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Som egenföretagare utan anställda, har medlemskapet i Öppna företag ett stort symbolvärde. Genom bloggen Word by Steinwall har jag förmånen att få människors uppmärksamhet, och för varje ny läsare uppstår en ny möjlighet påverka med mina värderingar. Och jag vill inte skriva några tomma ord.

Därför är det viktigt för mig att ta del av de verktyg som Öppna företag erbjuder, som visar hur vår tids förändringar också kan vara förbättringar. Att vi både som privatpersoner och företagare har allt att vinna på att visa generositet och tolerans. Jag vill samarbeta med andra öppna företagare, lära mig av dem och bygga ett varumärke präglat av öppenhet och mod.

Varbergs Kusthotell

Varför behövs Öppna företag?

Öppna Företag behövs för att skapa synergier mellan företag i aktuella frågor och på så sätt skapa samverkan.

Hur kan Öppna företags filosofi vara bra för ditt företag?

I Öppna företags filosofi värdesätter man olikheter och mångfald och hittar nya möjligheter som ingen tidigare tänkt på.

ÅF Consult, Varberg

Varför behövs Öppna Företag?

För ÅF är den en självklarhet att vara med i Öppna företag. Det är helt i linje med våra värderingar och en viktig del av vårt personalstrategiska arbete att öka mångfalden. ÅF har en mycket expansiv tillväxtstrategi och ska den lyckas behöver vi kreativa och kompetenta medarbetare från hela samhället.

Hur tror du att Öppna företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Som teknikkonsultföretag är kreativitet och teamwork nyckelförmågor hos våra medarbetare för bästa leverans till våra kunder. De fakta som Öppna företag lyfter fram angående mångfaldens betydelse för verksamheters kreativitet, belyser varför det är viktigt för oss att ta ställning på alla sätt vi kan. Nätverket som finns och kommer att växa fram inom Öppna företag har alla möjligheter att bli ett utmärkt verktyg för att dela kunskap och erfarenheter mellan företag, så att alla medlemmar därmed kan få möjlighet till snabbare utveckling inom området.

Vi hoppas givetvis också att ÅF:s erfarenhet av att arbeta med dessa frågor kan bidra till övriga medlemmar och vi delar gärna med oss av vårt arbete.

Potential.VBG
Potential.VBG

Varför  behövs Öppna Företag?

Vi på Potential.vbg vill att mångfald, olika åldrar, kön, kompetens och kulturer även i framtiden skall vara naturligt inom varje företag likväl som i den offentliga sektorn. Detta skapar man via öppenhet och samverkan över branscher och andra gränser.

 

Hur tror du att Öppna Företag – Filosofin kan vara bra för ditt företag?

Potential.vbg arbetar med alla som har en affärsidé, start-ups till färdiga bolag, vilket innebär att vi kan förmedla denna filosofi så att den även fortsättningsvis blir en naturlig del av Varbergs näringsliv. Föregår vi som ett gott exempel hoppas vi att våra företag följer i samma fotspår. Dessa faktorer är minst lika viktiga i de företag som Potential.vbg går in med Riskkapital i då de blir en del av värderingsunderlaget. Försäljning globalt blir mer och mer vanligt redan från start i och med digitaliseringen, varför det är viktigt att dessa värderingar är med från början i mindre företag.

Eldstaden
Eldstaden

Varför behövs Öppna företag?

Öppenhet och kreativitet är kraftfulla verktyg i dagens konkurrens. Mångfald ökar möjligheter till nya affärsområden och ger bättre resultat och trivsammare arbetsmiljö. Öppna företag informerar, inspirerar och visar förebilder om hur företag kan använda öppenhet i sin verksamhet.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Nätverket Öppna företag ger mig nya perspektiv om hur jag kan utveckla mitt företag till att klara av framtiden utmaningar och hur jag kan vända dessa utmaningar till styrkor. Dessutom träffar jag andra företagare som delar våra värderingar.

Johanna Stakeberg
Johanna Stakeberg

Varför behövs Öppna företag?

CSR Västsverige arbetar för en hållbar utveckling där vi oavsett om vi kommer från privat sektor, offentlig sektor, idéburen sektor eller akademi måste bidra till ett samhälle som utvecklas i rätt riktning socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tillsammans för affärer och samhällsansvar är vårt motto. Ingen kan göra allt men alla kan göra något – och vi tror på samverkan och samarbete och i kontakten med andra kan man både lära nytt och få inspiration att agera. Därför behövs Öppna företag.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag/organisation?

CSR Västsverige står bakom Öppna Företags idé om hållbar utveckling genom de goda krafternas möjlighet att skapa arbetsplatser och samhällen som präglas av transparens, alla människors lika värde och det värderingsstyrda ledarskapet. Det rimmar väl med vår egen filosofi och vår ambition är att leva våra värderingar i vardagen, på ett konkret och tydligt sätt.

Birgitta Lennermo och Paulin Rubensson
Birgitta Lennermo och Paulin Rubensson

Varför behövs Öppna företag?

Öppenhet, lika värde och mångfald är en förutsättning för ett bra och kreativt företagsklimat. Att öppna upp och bjuda in istället för att stänga och mota bort minskar rädslan för det nya och det okända. Vi tror att Öppenhet är bra både för den enskilda individen och för företaget som helhet. Öppenhet krävs för att må bra men också för att skapa bra resultat och en hållbarare värld. Vi tror att vi kan göra skillnad Tillsammans, därför behövs Öppna företag.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Rent konkret tror vi på att de företag som har större öppenhet är mer kreativa och når ett bättre resultat. Vi tror även att öppenhet är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsplats – att kunna attrahera och engagera rätt människor.

Johanna Nolsa och Roger Nolsa

Varför behövs Öppna företag?

Öppna företag behövs för att skapa medvetenhet på arbetsplatser. Medvetenhet om allas lika värde både gällande kön, läggning, etnicitet men även lika värde som anställd att alla är en del i företaget oavsett befattning. Öppna företag är också en viktig del i att få ett hållbart företagande, med miljöfokus och välmående på olika plan. Genom öppna företag ges möjligheten att tillsammans i näringslivet skapa en plattform för dessa frågor.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Öppna företags filosofi stödjer i stort Nolsa creos värdegrund. Med Öppna företags hjälp kan vi också tydliggöra den utåt samt också bli påminda om vår del i vår egna utveckling. Tillsammans blir vi starkare och genom att samverka med andra företag och deras erfarenheter och tankar kan vi lättare sprida människors lika värde, hållbarhet och kreativa arbetsplatser.

 

NOD Varbergs kommun

Vi står inför enorma utmaningar i samhället. Konkurrensen från omvärlden hårdnar, mänskliga hjälpbehov växer, vi behöver innovationer och nytänkande för att klara klimatfrågor, vi måste tänka långsiktigt och humant om respekt för människors kulturer, religion, läggning, kön.

Samtidigt växer populistiska krafter som vill motsatsen, dvs mer protektionism, slutenhet och intolerans mot andra människor som man inte tycker passar in i deras samhälle. Om Sverige ska bevara sin position som ett öppet, innovativt och ett progressivt samhälle behövs alla positiva krafter.

Öppna Företag står för det progressiva och öppna samhället, skapat av företagare för företagare. Det ger trovärdighet och kraft. Jag är väldigt glad över att Varbergs kommun stödjer Öppna Företags filosofi. Det är helt enkelt ett bra exempel på hur Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt kan fungera i praktiken.

Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs Kommun

Finnveden Säljkraft

Varför behövs Öppna företag?

I ett samhälle där det handlar om att inkludera istället för att exkludera kommer Öppna företag att göra skillnad. Tillsammans kan vi som företrädare i näringslivet utgöra en konkret skillnad genom att ta ställning och visa vägen.

 

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

I vår bransch träffar vi dagligen företagare som vill utveckla eller förändra något i sina bolag. Genom Öppna företag kan vi ge konkreta exempel på hur andra företag har gjort och lyckas genomföra liknande förändringar.

I vårt bolag med verksamhet på flera olika orter i Sverige så kommer ett ställningstagande att markera en ståndpunkt kring våra värderingar även utanför Varberg.

Don´t Blink

Varför behövs Öppna Företag?

Öppna företag är ett fantastiskt initiativ som erbjuder både små och stora företag en möjlighet att tillsammans arbeta för och bidra till ett öppnare samhälle. Vi spenderar stor del av vår vakna tid på arbetet, där vi i möte med arbetskamrater, kunder och leverantörer både påverkar och låter oss bli påverkade.

Genom att samverka i Öppna företag kan vi hjälpa varandra att verka för en större öppenhet inte bara på våra arbetsplatser utan också tillsammans forma ett öppnare, mer välkomnande, inkluderande och varmare samhälle.

Hur tror du Öppna Företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Som ett fåmansföretag kan man ibland känna att man saknar resurserna för att påverka, men genom att stå tillsammans med andra både små och stora aktörer i Varbergs kommun kan vi få det stöd vi behöver för att jobba med de viktiga frågorna. Vi får också ett naturligt forum för att dela med oss av våra erfarenheter och ta del av de verktyg och hjälpmedel som Öppna Företag erbjuder genom workshops och mötesplatser.

We are Laja

Anna är ny medlem och kommer snart att berätta här varför We are Laja har valt att vara med i Öppna Företag.

Baleno AB

Claes är ny medlem och kommer snart att berätta här varför Baleno har valt att vara med i Öppna Företag.

Vertiseit AB

Vertiseit AB är ny medlem och består av Oscar Edespong, Johan Lind och Adrian Eriksson. Här berättar de varför de har valt att vara med i Öppna Företag:

Öppna Företag är ett fantastiskt initiativ som känns självklart för oss att stödja.

Vår företagskultur bygger på övertygelsen att det är en mångfald av idéer och människor som är grunden till all utveckling.

Jordens mest mångkulturella platser toppar listan när det gäller ekonomisk utveckling. Som exempel på detta kan nämnas New York, Singapore, London, Amsterdam, San Francisco, Sydney med flera. Homogena kulturer och företag stagnerar, medans mångfald är en perfekt grund för kreativitet, dynamik och utveckling.

På senare år har detta också kunnat beläggas i en rad rapporter. En av de mest uppmärksammade rapporterna som finns att läsa på nätet är ”Diversity Matters” från McKinsey&Company. Här framkommer det bland annat att bolag med en hög grad av mångkultur har 35 % större chanser att lyckas än sina mer homogena branschkollegor.

Tolerans och öppenhet är därför inte bara en moralisk fråga, det är avgörande för vårt bolag och Varbergs framtid. Därför stödjer vi Öppna Företag och hoppas att fler gör detsamma.

HK Varberg & Varbergsappen

Peter är ny medlem och kommer snart att berätta här varför HK Varberg och Varbergsappen har valt att vara med i Öppna företag.

COOP Forum Varberg

Göran är ny medlem och kommer snart att berätta här varför COOP Forum i Varberg har valt att vara med i Öppna Företag.

Etikhus

Varför behövs Öppna Företag?

Öppna företag är ett ypperligt sätt att visa företagens ståndpunkt i frågeställningar som rör utanförskap. Det är lätt att skylla på att politiken inte gör något eller inte får fram sina ställningstagande på rätt sätt. Men när starka företag och varumärken ställer sig enade så får det en stor tyngd.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

För vår del handlar det om kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte. Vi skulle exempelvis gärna anställa någon nyanländ invandrare, men det finns ett antal frågeställningar som vi önskar hjälp med inför detta. Det är viktigt att vi utför integrationen i företaget på rätt sätt och drar nytta av viktiga erfarenheter som andra gjort.

Bildepån

Varför behövs Öppna Företag?

Vi lever i en värld där vi, trots att de geografiska gränserna allt mer suddas ut och avstånden minskar med dagens möjligheter till snabb kommunikation, känner misstro till och rädsla för olikheter och det som vi inte känner till. För att visa att vi står för ett klimat där vi tror på allas lika värde och att det är ur mångfald de mest kreativa och banbrytande idéerna skapas , så tycker jag att öppna företag behövs. Tillsammans blir vi starka.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag är övertygad om att vi, genom att ha team där vi blandar kompetenser, erfarenheter, kulturer, kön och personliga egenskaper, skapar ett bättre resultat som gynnar vårt företag och våra kunder över tid. Vi blir en mer kreativ arbetsplats där vi vågar prova nya och annorlunda idéer.

Ästad Vingård

Varför behövs Öppna Företag?

Att företag går samman och engagerar sig i de här frågorna känns nytt och viktigt.

Vi har faktiskt makten att påverka. Vi har dessutom en stor volym anställda. Tillsammans med alla medarbetare kan företagen utgöra en stor, opinionsbildande kraft.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Idag vill många människor engagera sig i integration och flyktingfrågorna. Men det känns som om det kan vara något mera tillfälligt. Den stora utmaningen kommer när engagemanget mattas. Det blir för oss företagare att ta i precis de frågor som Öppna Företag lyfter. Vi behöver gemensamt arbeta med en bra plan, vi behöver verktyg, vi behöver verkstad. Ett sådant verktyg kan vara tex obligatorisk samhällskunskap. Det är stora frågor som inte enskilda företag klarar själva. Vi behöver vara en del av något större.

Varberg Event AB

Jochum är ny medlem och kommer snart att berätta här varför Varberg Event AB har valt att vara med i Öppna Företag.

Varbergs Fastigheter

Varför behövs Öppna företag?

För att; ju fler vi är, desto starkare blir vi – och desto större genomslagskraft får vi! Genom att ta del av andra företags erfarenheter och arbetssätt menar vi att man kan ta lärdom och skapa en bättre och mer öppen arbetsplats. Människor som mår bra och känner sig trygga presterar bättre och skapar på så vis en bättre lönsamhet för företaget.

Vi vill vara en bidragande del till ett hållbart Varberg och vi tror att Öppna företag är en utmärkt plattform för det. Vi vill att våra barn skall växa in i ett samhälle där respekt för andra människor, oavsett bakgrund, är en självklarhet!

Hur tror du Öppna företagsfilosofin kan vara bra för ditt företag?

Att vara med i Öppna företag ger oss verktyg, stöd och inspiration till hur vi kan få våra medarbetare att känna sig involverade till ett bättre företagsklimat och även hur vi kan ta ett större samhällsansvar. Detta tror vi utvecklar och stärker oss både internt och externt.

Vi menar att respekt, hållbarhet, delaktighet och öppenhet skall genomsyra hela vår verksamhet. För, vad vore VFAB utan sina medarbetare? Medarbetarna är VFAB – så vi tror på en hållbar arbetsplats som utgångspunkt, där alla känner att de kan och vågar påverka.

 

Taiga

Varför behövs Öppna Företag?

Detta är frågeställningar som borde vara självklara för alla och Öppna företag borde egentligen inte behövas. Det finns dock negativa krafter och dessa bemöts alltför sparsamt och spretigt. Företagen har en viktigt del i att skapa en hållbar utveckling i samhället och det blir en större kraft om vi gör det tillsammans. Öppna företag är ett bra forum för att kanalisera denna typer av frågeställningar och där man kan får stöd av varandra.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Det skapas en bra laganda om man ventilerar denna typen av frågeställningar. Det visar på transparens i bolaget där man vågar stå för sina värderingar. Detta arbete skapar även förtroende hos våra kunder. De vet att de handlar av ett modernt företag som engagerar sig.

Om vi ska möta alla kategorier av kunder, gör vi det enklare om man kan återspegla kunden och förstå dess vardag. Det blir mer naturligt om man är van vid att möta olika människor. Det blir också lättare för oss att rekrytera när de sökande vet att alla kan söka och att företaget inte favoriserar vissa grupper. Vi får en mer levande och dynamisk arbetsplats – det blir roligare att gå till jobbet. Vi märker också att vi tar bättre beslut när olika typer av människor är med i företagets utveckling. Det är en ”rund” fråga men vi märker att alla mår bra av att frågan lyfts och diskuteras och samtidigt avdramatiseras.

Systeminstallation

Bjarne är ny medlem och kommer snart att berätta här varför Systeminstallation har valt att vara med i Öppna Företag.

Coffee House

Peter är ny medlem och kommer snart att berätta här varför Coffee House har valt att vara med i Öppna företag.

Stegerud Steel

Anders är ny medlem och kommer snart att berätta här varför Stegerud Steel har valt att vara med i Öppna Företag.

The Photo Studio

Linda är ny medlem och kommer snart att berätta här varför The Photo Studio har valt att vara med i Öppna Företag.

KBT i Halland

Kristina är ny medlem och kommer snart att berätta här varför hon har valt att vara med i Öppna Företag.

Idrottens Spel

Josefina är ny medlem och kommer här att berätta varför Idrottens Spel har valt att vara med i Öppna Företag.

ER konsult

Varför behövs Öppna Företag?

Företags samhällsansvar har alltid varit viktigt, men är idag om möjligt ännu viktigare. Genom organisationen Öppna Företag skapas en möjlighet för små och medelstora företag att ta ett större ansvar och att det gemensamma ansvaret medlemsföretagen tar får större positiv kraft. På så sätt bidrar man till samhället man verkar i på ett positivt sätt.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

För att ett företag ska nå sin fulla potential måste kulturen präglas av stor öppenhet. I ett företag med öppen, inkluderande och tillåtande kultur tas alla medarbetares potential till vara på det mest produktiva sättet. Det är företagets sammanlagda ”brain-power” som är dess viktigaste konkurrensmedel och en öppen kultur frigör stora möjligheter att tillvarata den fulla potentialen.

 

Soleste AB

Sophie är ny medlem och kommer snart att berätta här varför Soleste AB har valt att vara med i Öppna Företag.

Hallands Hamnar

Varför behövs Öppna Företag?

För att vi gemensamt måste värna om ett öppet samhälle som motverkar det utanförskap som leder till ökad otrygghet och rädslor. Vilket i sin tur mynnar ut till fientlighet bland människor.

 Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Den stöttar och utvecklar HallandsHamnars synsätt om att vara en öppen och modern arbetsplats. Vår inriktning är att fortsatt skapa en arbetsmiljö, för medarbetare som känner engagemang och önskar utvecklas.

Vår dagliga hamnverksamhet har en naturlig koppling till övriga världen. Vårt fokus ligger på den enskilda individen, oavsett kön, ursprung och kultur. Därför värnar vi om att bredda mångfalden och lyfta blicken i en främjade arbetsmiljö.

CR Johanssons Åkeri

Linda är ny medlem och kommer snart att berätta här varför hon vill vara med i Öppna Företag.

Ledamot ÖF
Klaive Kommunikation AB

Varför behövs Öppna Företag?

Företagen är ett av de ben som bär upp samhället. Företagen är också en del i vårt sociala nätverk. De intryck och attityder vi får med oss från våra medarbetare för vi också med oss till familj och ut i samhället. Och vice versa. Därför är det viktigt vad som sägs och görs i företaget. Ett företag som har som policy att vara öppet för idéer och visa respekt för alla medarbetare oavsett religion, kultur, språk, läggning eller ursprungsland bidrar till ett mera konstruktivt och humant samhälle.

Hur kan Öppna Företag-filosofin vara bra för ditt eget företag?

Mina företag har alltid levt på att tänka lite tvärs och att hitta nya infallsvinklar. Detta kräver öppenhet och vidsynthet. I gengäld skapar man ett bra medarbetarklimat med människor som är trygga med varandra. Är man trygg i en grupp vågar man mera. Vågar man mera blir det mera uträttat vilket skapar direkt nytta för företaget. En reklambyrå som är sluten och intolerant kan knappast existera på en marknad som kräver dess motsats. Dessutom är det kul att hitta nya vägar och utsätta sig för nya tankar. Driver man ett öppet företag, vågar man mera.

KBT i Halland

Jenny är ny medlem och kommer snart att berätta här varför hon har valt att vara med i Öppna Företag.

Bildepån

Varför behövs Öppna Företag?

Trots att världen blir mer och mer öppen i och med internet och vårt sätt att resa riskerar världen att slutas i grupperingar som ser mångfald som något negativt och istället främjar olika former av extremism. Även om ”Öppna Företag” inte i sig ska lösa världsfreden så tror jag att existensen och engagemanget i ”Öppna företag” skapar en medvetenhet hos individen om mindre lyckosamma krafter och lyckas motverka dessa genom att i sitt arbete betona vikten av mångfald. Det är mångfalden som skapar en tillåtande, kreativ och intressant tillvaro och vi som företagare har en gyllene chans att sprida detta budskap.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Bildepåns företagskultur går helt i linje med Öppna Företags-filosofin, så jag ser engagemanget i Öppna företag som en förlängning av ett redan vinnande sätt att driva företag, det vill säga våra medarbetare. Bildepån har sedan länge lyft fram mångfald, transparens och delaktighet och vi ser också positiva effekter av detta. Ju öppnare vi är desto mer förståelse, engagemang och kreativitet föds det bland våra medarbetare. Öppenhet skapar nyfikenhet, nyfikenhet främjar kreativitet. Får du utlopp för din kreativitet känner du meningsfullhet och gör du något som är meningsfullt ger det goda resultat. Goda resultat är något som företag behöver för att våga satsa framåt och också anställa och engagera flera i positiva sammanhang.

GodaGrannen AB

Varför behövs Öppna Företag?

Jag tror frågan berör och kanske oroar många i det inre men det är inte lätt att veta hur man skall hantera den. Det blir lätt att frågan ägs av någon annan och kanske i huvudsak politiker och samhället. Men vi är samhället, alltså äger vi alla frågan. Det är enormt viktigt för alla parter att nyanlända kommer in i arbetslivet, ju fortare desto bättre och det finns mycket bra kompetens och vilja hos alla här. Med en sysselsättning känner man sig behövd, bygger ett nätverk, lär sig kommunicera och blir en tillgång. Dessutom minskas den desktruktiva polariseringen. Nu kör vi!

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Det är en självklar värdegrund för Pickering Interfaces och så även på andra kontor och fabriker i Världen. Mina kollegor och leverantörer är från alla Världsdelar och vi har en mycket sund värdering och mångfald i koncernen. Det är spännande, utvecklande och stärkande för verksamheten.

I vår nya Start-Up Goda Grannen AB hoppas jag det skall skapas en del nya arbetstillfällen. En arbetsplats med stor mångfald och givetvis helt i linje med ”Öppna Företag”. Vi kan alla vara goda grannar 🙂

SWT Paper

1.   Varför behövs Öppna Företag?

Öppna företag behövs för att på långsikt hjälpa till att bygga ett mer tolerant, mer innovativt och ett tryggare samhälle.

Löser vi utmaningen med integrationen i samhället av alla de asylsökande som kommer nu, då kommer vårt samhälle och Sverige få ett försprång mot de som inte gör det.

Här kan företagen göra enormt mycket och där kommer Öppna företag att vara en bra stöttning och inspiratör.

 2.   Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Det är öppenhet och initiativförmåga som har byggt Sverige och Svenska företag måste vi bygga vidare på.

Med hjälp av de verktyg och nätverk ÖF kan erbjuda är jag säker på att SWT-företagen kan bli framgångsrikare och mer lönsamma.

Maleryd Fastigheter
Skrivsand Kommunikation & PR
Ägare: Skrivsand Kommunikation & PR

Varför behövs Öppna Företag?

Företagare är oftast starka förebilder och har därigenom goda möjligheter att påverka andra människor i sin omgivning. Vi tillbringar merparten av vårt livs vakna timmar på jobbet – så det är i hög grad vid fikaborden runtom i landet som åsikter stärks, kommer på kant eller kan förändras. I en företagskultur där ägare och ledare tydligt strävar efter öppenhet och en välkomnande inställning till mångfald på olika sätt ges tryggare medarbetare. Genom känslan av trygghet gror kreativitet, och med större kreativitet kommer nya bärande idéer.

Intolerans, slutenhet och rasism hämmar organisationers utveckling – det är vetenskapligt bevisat. I den tyvärr allt hårdare värld som känns av just nu kan Öppna Företag stötta med verktyg som hjälper till att odla gynnsamma företagskulturer där olikheterna får ta plats och fungera som trevlig näring.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Även om Skrivsand bara består av mig själv – och Öppna Företags-filosofin och mina värderingar stämmer överens – så är det för mig ett viktigt sammanhang att finnas med i. Även om det saknas medarbetare så är inte Skrivsand/jag något utan mina relationer – d v s mina kunder, kontorshotellskollegor, leverantörer, samarbetspartners, ekonomikonsult eller andra. Genom att jag är med i Öppna Företag blir det ännu tydligare att Skrivsand står för – öppenhet, mångfald, respekt och nyfikenhet – som i sin tur bidrar till ett kreativt och hållbart samhälle.