Så behandlar Öppna företag dina personuppgifter

Öppna företag ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i nätverket Öppna företag. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i Öppna företag.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Det är den ideella föreningen Öppna företag som du är medlem i som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, så kan du kontakta föreningen på info@oppnaforetag.se

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Öppna företag hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter till arbetsplats samt datum för inträde i Öppna företag. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras av föreningens verksamhetsledare.

När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i tre månader. Om du begär att alla eller vissa personuppgifter skall tas bort kan du inte längre vara medlem i Öppna företag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag för tex statistik och debitering samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Öppna företag behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet om medlemskapet. För övriga ändamål behandlar vi dina personuppgifter därför att Öppna företag har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla en bra tjänst till sina medlemmar.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas upp till tre månader efter utträde ur nätverket. I de fall Öppna företag nyttjar externa parter för att hantera administration (t.ex. fakturering) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgifts-biträdesavtal.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till info@oppnaforetag.se.
  • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta Öppna företag. Radering kan dock innebära utträde ur nätverket.
  • Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Öppna företag för t.ex. e-postutskick.
  • Du kan lämna klagomål om Öppna företags hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? Kontakta info@oppnaforetag.se.