Styrelsen

Mathias Larsson
SWT development

Varför behövs Öppna Företag?

Idag finns ingen naturlig plattform för att samla näringslivet kring hållbarhetsfrågor. Samtidigt står samhället inför stora utmaningar när det gäller att lösa frågor kring utanförskap, polarisering och misstro till det demokratiska systemet.

Om vi inte arbetar tillsammans för att lösa dessa frågor kommer det sannerligen att leda till ett sämre samhälle i framtiden, både för företag och människor när det gäller ekonomi, trygghet och livskvalitet. Därför behövs Öppna Företag.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag anser att filosofin kommer att stärka företagets varumärke och konkurrenskraft. Dels genom att våra anställda känner större trygghet, stolthet och motivation, men vi vet även att dessa värderingar skapar en grund för ett kreativt klimat.

För oss är det egentligen en överlevnadsstrategi. Vi jobbar med utveckling tillsammans med internationella kunder och är fullständigt beroende av öppenhet, kreativitet och motivation. Vår kultur är vår främsta konkurrensfördel. Jag tror personligen att företag som väljer att utvecklas på bekostnad av människor och miljö kommer att ha mycket svårt att överleva i framtiden.

Varberg Energi

Varför behövs Öppna Företag?

Förutom det uppenbara i att det känns som rätt sak att göra, det vill säga att stå för schyssta värderingar, är det samhället som gör det möjligt för oss att vara aktiva och driva företag som levererar produkter och tjänster som medborgare vill betala för. Ett företag måste tänka på hur man löser de samhällsutmaningar som finns idag, för om vi inte löser dem, kommer vi vare sig ha företag eller marknad att verka på. Vi behöver skapa möjligheter för alla att växa och få en plats i samhället om vi vill vara fortsatt framgångsrika.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Jag tycker främst att det är en oerhörd styrka att ingå i det sammanhang som Öppna företag ger – vi själva tillsammans med “våra vänner företag” visar tydligt vad vi står för. Jag tror också att vårt både sociala och ekologiska “fotspår” betyder alltmer, vi behöver fördjupa våra åtagande och synsätt för att förstå vad som är rätt åtgärder. Också övertygad om att vi både attraherar ny kompetens och behåller den vi har. Nästa generation medarbetare värderar vad som är ett framgångsrikt företag annorlunda än tidigare generationer. Det handlar inte om att maximera kortsiktiga vinster utan om att optimera bidraget till en hållbar samhällsutveckling. Allt detta tror jag att Öppna företag hjälper oss att utveckla.

Moost
Moost

Varför behövs Öppna företag?

Skapa insikt om att produktiviteten växer i en atmosfär av tillit och förtroende.

Stödja medlemmar i att skapa miljöer som befrämjar ansvarstagande, där rädslor minskar och syndabockssyndrom elimineras. Stöd till miljöer som skapar förtroendefullt samarbete.

Det verkar så självklart och hur svårt kan det vara? Men det räcker inte att bara säga att det är så vi vill och ska göra. Jag tänker att ”öppna företag” finns till för att hjälpa medlemsföretagen att skapa dessa miljöer.  Vi behöver ha kunskap om våra grundläggande behov av att känna oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta och förstå konsekvenserna av dess avsaknad.  Få verktyg för att kunna eliminera känslan av att känna sig ignorerad, förödmjukad och avvisad.

Vår hjärna är konstruerad för att upptäcka hot framför möjligheter och därför behöver vi träna vår hjärna att inte per automatik gå i försvar, då vi blir rigida. ”Försvarskostnaderna” för företag är enorma och det handlar framförallt om missförstånd, otydlig kommunikation, mål som är otydliga eller spretar åt olika håll, dolda agendor och rädsla för att göra fel.

Kan vi utbilda människor i att lyssna utan att gå i försvar och uttrycka sina intressen, bli mer medvetna om sina avsikter och träna sig i att bidra till ett förtroendefullt klimat så kommer medlemsföretagen att kunna lägga energi och pengar på att utveckla sina verksamheter och stärka relationer och sin position på marknaden.

Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att medlemsföretagen kan lyckas med att implementera miljöer med förtroendefulla samarbeten.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Det är viktigt att vi skapar miljöer där vi samarbetar internt och delar erfarenheter och idéer för att ha bästa förutsättningar att konkurrera externt och vinna marknadsandelar. Detta kan vi göra genom att visa på ett alltigenom trevligt och äkta bemötande, ett genuint intresse för kunden och ett smidigt och snabbt samarbete internt.

En sådan miljö skapar trygga mellanmänskliga relationer vilket inte bara leder till ökad produktivitet utan också till ett bättre samhälle.

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med verksamhetsledning, då främst med de strukturella värdena såsom organisation, processledning och implementering av värdeskapande rutiner och nyckeltal lean.

Eftersom Jag själv alltid har varit mycket engagerad och leveransfokuserad har jag funderatS över hur jag ska finna mina medarbetares intresse och samma ”glöd” för verksamheten.

De senaste 10 åren har jag inkluderat de kulturella värdena för verksamhetsledning. Engagemang uppkommer när ledningen har en öppen och ärlig avsikt, när medarbetare får tillhöra och ha kontroll (alltså inte högre lön) och vågar bidra med idéer utan att vara rädd för repressalier.

Produktiviteten växer i en atmosfär av tillit och förtroende.

Eldstaden
Eldstaden

Varför behövs Öppna företag?

Öppenhet och kreativitet är kraftfulla verktyg i dagens konkurrens. Mångfald ökar möjligheter till nya affärsområden och ger bättre resultat och trivsammare arbetsmiljö. Öppna företag informerar, inspirerar och visar förebilder om hur företag kan använda öppenhet i sin verksamhet.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Nätverket Öppna företag ger mig nya perspektiv om hur jag kan utveckla mitt företag till att klara av framtiden utmaningar och hur jag kan vända dessa utmaningar till styrkor. Dessutom träffar jag andra företagare som delar våra värderingar.

ER konsult

Varför behövs Öppna Företag?

Företags samhällsansvar har alltid varit viktigt, men är idag om möjligt ännu viktigare. Genom organisationen Öppna Företag skapas en möjlighet för små och medelstora företag att ta ett större ansvar och att det gemensamma ansvaret medlemsföretagen tar får större positiv kraft. På så sätt bidrar man till samhället man verkar i på ett positivt sätt.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

För att ett företag ska nå sin fulla potential måste kulturen präglas av stor öppenhet. I ett företag med öppen, inkluderande och tillåtande kultur tas alla medarbetares potential till vara på det mest produktiva sättet. Det är företagets sammanlagda ”brain-power” som är dess viktigaste konkurrensmedel och en öppen kultur frigör stora möjligheter att tillvarata den fulla potentialen.