Skip to main content

Monica Hansson

Moost

Moost

Varför behövs Öppna företag?

Skapa insikt om att produktiviteten växer i en atmosfär av tillit och förtroende.

Stödja medlemmar i att skapa miljöer som befrämjar ansvarstagande, där rädslor minskar och syndabockssyndrom elimineras. Stöd till miljöer som skapar förtroendefullt samarbete.

Det verkar så självklart och hur svårt kan det vara? Men det räcker inte att bara säga att det är så vi vill och ska göra. Jag tänker att ”öppna företag” finns till för att hjälpa medlemsföretagen att skapa dessa miljöer.  Vi behöver ha kunskap om våra grundläggande behov av att känna oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta och förstå konsekvenserna av dess avsaknad.  Få verktyg för att kunna eliminera känslan av att känna sig ignorerad, förödmjukad och avvisad.

Vår hjärna är konstruerad för att upptäcka hot framför möjligheter och därför behöver vi träna vår hjärna att inte per automatik gå i försvar, då vi blir rigida. ”Försvarskostnaderna” för företag är enorma och det handlar framförallt om missförstånd, otydlig kommunikation, mål som är otydliga eller spretar åt olika håll, dolda agendor och rädsla för att göra fel.

Kan vi utbilda människor i att lyssna utan att gå i försvar och uttrycka sina intressen, bli mer medvetna om sina avsikter och träna sig i att bidra till ett förtroendefullt klimat så kommer medlemsföretagen att kunna lägga energi och pengar på att utveckla sina verksamheter och stärka relationer och sin position på marknaden.

Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att medlemsföretagen kan lyckas med att implementera miljöer med förtroendefulla samarbeten.

Hur tror du Öppna företags filosofi kan vara bra för ditt företag?

Det är viktigt att vi skapar miljöer där vi samarbetar internt och delar erfarenheter och idéer för att ha bästa förutsättningar att konkurrera externt och vinna marknadsandelar. Detta kan vi göra genom att visa på ett alltigenom trevligt och äkta bemötande, ett genuint intresse för kunden och ett smidigt och snabbt samarbete internt.

En sådan miljö skapar trygga mellanmänskliga relationer vilket inte bara leder till ökad produktivitet utan också till ett bättre samhälle.

I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med verksamhetsledning, då främst med de strukturella värdena såsom organisation, processledning och implementering av värdeskapande rutiner och nyckeltal lean.

Eftersom Jag själv alltid har varit mycket engagerad och leveransfokuserad har jag funderatS över hur jag ska finna mina medarbetares intresse och samma ”glöd” för verksamheten.

De senaste 10 åren har jag inkluderat de kulturella värdena för verksamhetsledning. Engagemang uppkommer när ledningen har en öppen och ärlig avsikt, när medarbetare får tillhöra och ha kontroll (alltså inte högre lön) och vågar bidra med idéer utan att vara rädd för repressalier.

Produktiviteten växer i en atmosfär av tillit och förtroende.