Skip to main content

Sara Patterson

Bildepån

Varför behövs Öppna Företag?

Trots att världen blir mer och mer öppen i och med internet och vårt sätt att resa riskerar världen att slutas i grupperingar som ser mångfald som något negativt och istället främjar olika former av extremism. Även om ”Öppna Företag” inte i sig ska lösa världsfreden så tror jag att existensen och engagemanget i ”Öppna företag” skapar en medvetenhet hos individen om mindre lyckosamma krafter och lyckas motverka dessa genom att i sitt arbete betona vikten av mångfald. Det är mångfalden som skapar en tillåtande, kreativ och intressant tillvaro och vi som företagare har en gyllene chans att sprida detta budskap.

Hur tror du Öppna Företags-filosofin kan vara bra för ditt företag?

Bildepåns företagskultur går helt i linje med Öppna Företags-filosofin, så jag ser engagemanget i Öppna företag som en förlängning av ett redan vinnande sätt att driva företag, det vill säga våra medarbetare. Bildepån har sedan länge lyft fram mångfald, transparens och delaktighet och vi ser också positiva effekter av detta. Ju öppnare vi är desto mer förståelse, engagemang och kreativitet föds det bland våra medarbetare. Öppenhet skapar nyfikenhet, nyfikenhet främjar kreativitet. Får du utlopp för din kreativitet känner du meningsfullhet och gör du något som är meningsfullt ger det goda resultat. Goda resultat är något som företag behöver för att våga satsa framåt och också anställa och engagera flera i positiva sammanhang.